Board logo

标题: 乡村野趣 [打印本页]

作者: 小萱    时间: 2010-7-12 13:35     标题: 乡村野趣

DSC_0266.JPG
2010-7-12 13:29
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 14:10:43
快门: 10/1250s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO: 720   分辨率: 800*1204

1

DSC_0256.JPG
2010-7-12 13:29
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 14:06:07
快门: 10/2000s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 900/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

2

DSC_0264.JPG
2010-7-12 13:29
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 14:09:05
快门: 10/1250s   光圈: f/7.1   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO: 400   分辨率: 800*531

3

DSC_0195.JPG
2010-7-12 13:30
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 11:00:56
快门: 10/1600s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*1204

4

DSC_0258.JPG
2010-7-12 13:30
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 14:06:33
快门: 10/800s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

5

DSC_0182.JPG
2010-7-12 13:30
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 10:45:08
快门: 10/1250s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

6

DSC_0234.JPG
2010-7-12 13:30
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 11:32:19
快门: 10/4000s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

7

DSC_0193.JPG
2010-7-12 13:31
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 10:59:11
快门: 10/1250s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

8

DSC_0198.JPG
2010-7-12 13:31
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 11:08:27
快门: 10/1250s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

9

DSC_0199.JPG
2010-7-12 13:31
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 11:17:08
快门: 10/3200s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 700/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

10

DSC_0206.JPG
2010-7-12 13:31
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 11:19:31
快门: 10/2500s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

11

DSC_0210.JPG
2010-7-12 13:31
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 11:21:44
快门: 10/2000s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

12

DSC_0219.JPG
2010-7-12 13:31
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 11:26:07
快门: 10/1600s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

14

DSC_0230.JPG
2010-7-12 13:31
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 11:29:45
快门: 10/3200s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

15

DSC_0223.JPG
2010-7-12 13:31
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 11:27:42
快门: 10/2000s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 1050/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531

16

DSC_0244.JPG
2010-7-12 13:31
相机: NIKON D90   时间: 2010:07:10 14:01:44
快门: 10/800s   光圈: f/5.6   补偿: 0/6EV   曝光: 自动
焦距: 520/10mm   白平衡: 自动   ISO:    分辨率: 800*531


图片附件: DSC_0266.JPG (2010-7-12 13:29, 403.51 KB) / 下载次数 32
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1166&k=6fb3c8e1780d3b82ee799b347db47097&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [1] DSC_0256.JPG (2010-7-12 13:29, 99.49 KB) / 下载次数 35
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1167&k=7f49dec0698e3adc671791b2d8905acf&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [2] DSC_0264.JPG (2010-7-12 13:29, 114.37 KB) / 下载次数 32
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1168&k=80b17b354bfcfaa629a41ba911cf29de&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [3] DSC_0195.JPG (2010-7-12 13:30, 108.56 KB) / 下载次数 32
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1169&k=ec0713f913dc4cb7c4be5838f703392d&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [4] DSC_0258.JPG (2010-7-12 13:30, 103.98 KB) / 下载次数 26
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1170&k=1d1877bad1870c1ca624c8ea52d5b497&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [5] DSC_0182.JPG (2010-7-12 13:30, 113.01 KB) / 下载次数 30
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1171&k=be95ab937f3d283cebf9aa5111740b3d&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [6] DSC_0234.JPG (2010-7-12 13:30, 98.13 KB) / 下载次数 31
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1172&k=da5ee73ad041907275f4921417fd7ccc&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [7] DSC_0193.JPG (2010-7-12 13:31, 110.82 KB) / 下载次数 27
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1173&k=ece713d3c411005faefe67f8f706851d&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [8] DSC_0198.JPG (2010-7-12 13:31, 94.72 KB) / 下载次数 31
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1174&k=d4c27e1ec496f0b0a0caf257c8ea82ae&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [9] DSC_0199.JPG (2010-7-12 13:31, 98.12 KB) / 下载次数 33
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1175&k=15850ecc96ecc609e0e04de291b40dd3&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [10] DSC_0206.JPG (2010-7-12 13:31, 104.24 KB) / 下载次数 28
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1176&k=88dcd86a848ac192d0d785d2c3f727c8&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [11] DSC_0210.JPG (2010-7-12 13:31, 93.12 KB) / 下载次数 34
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1177&k=e2b70065ac293775c9c0d8889e6fca46&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [12] DSC_0219.JPG (2010-7-12 13:31, 128.53 KB) / 下载次数 29
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1178&k=7d7f3820decac438118a3075f48f9a4e&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [14] DSC_0230.JPG (2010-7-12 13:31, 100.97 KB) / 下载次数 30
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1179&k=b0e94673e1770aead5a72601052687de&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [15] DSC_0223.JPG (2010-7-12 13:31, 105.65 KB) / 下载次数 31
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1180&k=89f70bd5e696c5179de57f4fe88f6d70&t=1563797923&sid=68odoO



图片附件: [16] DSC_0244.JPG (2010-7-12 13:31, 125.72 KB) / 下载次数 31
http://wo.quickhand.org/bbs/attachment.php?aid=1181&k=8a069ab18b36d592f87430b1218a0d2b&t=1563797923&sid=68odoO


作者: 风光    时间: 2010-7-12 13:38

都拍得很锐哦,不错,继续加油!
作者: 羽白    时间: 2010-7-12 14:04     标题: 乡村野趣

细致入微,出手不凡!


- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
作者: zhoufei    时间: 2010-7-12 15:19

出手不凡!
作者: 休闲时光    时间: 2010-7-12 15:23

独辟蹊径,视角独特!
作者: 大自然    时间: 2010-7-12 16:34

一花一世界,一叶一如来。

小花小草小动物,情趣尽在不言中。

作者: 云上    时间: 2010-7-13 08:57

第一张满好,怀旧于70年代的公路!




欢迎光临 WO论坛 (http://wo.quickhand.org/bbs/) Powered by Discuz! 7.2